INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE

Jakožto uchazeč o zaměstnání sdělujete své osobní údaje a Váš potencionální zaměstnavatel tyto a některé další osobní údaje shromažďuje a jinak zpracovává. V tomto dokumentu naleznete informace o zpracovávání Vašich osobních údajů a právech, která Vám z tohoto zpracovávání plynou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“).

Pokud nám zasíláte svůj životopis emailem a přejete si být kontaktování v případě, že se pro Vás u nás uvolní pracovní místo (a tedy souhlasíte se zpracováním podle bodu 3. písm. b) této informace), do textu emailu prosím zahrňte i tento text:

„Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v evidenci uchazečů společnosti LUX – IDent s.r.o., IČ: 259 73 959 pro budoucí kontaktování po dobu jednoho roku a potvrzuji, že jsem byl informován, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.“

1. Základní informace o správci osobních údajů

Osobou shromažďující Vaše osobní údaje a jejich správcem je společnost LUX-IDent s.r.o., se sídlem Lanškroun – Žichlínské předměstí, Tovární 368, PSČ 563 01, IČ: 259 73 959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.: C 18296 („Zaměstnavatel“).

V případě dotazů ohledně Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění některých z Vašich dále popsaných práv je možné se obrátit na personální oddělení.

2. Kdo má k Vašim údajům přístup

K osobním údajům zpracovávaným Zaměstnavatelem mají přístup i další osoby („Příjemci“). Jsou to zejména pověření zaměstnanci Zpracovatele a dále třetí osoby, které poskytují služby související s jeho činností (např. právní služby).

Vaše osobní údaje také mohou být předávány příslušným státním orgánům a třetím osobám v případech, kdy to Zaměstnavateli ukládá zákon.

3. Rozsah, účel, právní důvod a doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

jméno, příjmení, telefon, email, datum narození, vzdělání, předchozí praxe a další informace uvedené v životopise

Tyto osobní jsou zpracovávány pro potřeby vedení evidence potenciálních uchazečů o zaměstnání pro případ budoucího uvolnění pracovní pozice. Osobní údaje pro uvedený účel může Zaměstnavatel zpracovávat pouze, pokud jste udělili samostatný písemný souhlas s tímto zpracováním. Zpracování pro výše uvedený účel probíhá po dobu jednoho roku.

V případě, že jakékoliv z výše zmíněných osobních údajů mohou být nezbytné k uplatnění práv či splnění povinností Zaměstnavatele, tyto osobní údaje budou zpracovávány do vypořádání příslušných práv a povinností na základě oprávněného zájmu Zaměstnavatele.

4. Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné formě a to v souladu s pokyny Zaměstnavatele tak, aby k nim měly přístup pouze osoby pověřené naplňováním účelů podle bodu 3. Informace jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Případní Příjemci osobních údajů jsou k jejich řádné ochraně vázáni smluvně či zákonem.

5. Práva uchazeče jako subjektu údajů

Pokud budete mít v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů dotazy či připomínky, informujte Zaměstnavatele, prosím, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 1. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů disponujete těmito právy:

Právo na informace a přístup – máte právo od Zaměstnavatele požadovat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, informace o: (I) účelu zpracování, (II) kategoriích dotčených osobních údajů, (III) Příjemcích, (IV) předpokládané době zpracovávání, (V) Vašich právech vůči Zaměstnavateli, (VI) Vašem právu vznést stížnost, (VII) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému zpracovávání, a (VIII) v případě předávání údajů mimo prostor evropského hospodářského společenství o zárukách bezpečnosti Vašich údajů.

Právo na přenositelnost – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy, s Vaším výslovným souhlasem anebo dochází k jejich automatizovanému zpracování, máte právo požadovat jejich strukturovanou, strojově čitelnou kopii a případně i předání jinému správci.

Právo na opravu – máte právo, aby Vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Po Zaměstnavateli můžete požadovat opravu či doplnění jakéhokoliv osobního údaje.

Právo na omezení zpracovánímáte právo po Zaměstnavateli požadovat omezení zpracování, pokud: (I) máte za to, že Vaše údaje nejsou přesné a to do doby, než Zaměstnavatel přesnost údajů prověří; (II) se zpracování nezakládá na platném právním důvodu, ale nechcete žádat o výmaz osobních údajů; (III) Zaměstnavatel již údaje nepotřebuje pro vymezené účely, ale vy jejich zpracovávání vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv; nebo (IV) jste uplatnil/a své právo na námitky popsané níže.

Právo na odvolání souhlasu – v případě zpracovávání údajů na základě uděleného souhlasu (bod 3 písm. b) máte právo příslušný souhlas se zpracováváním osobních údajů kdykoliv odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Právo na výmaz – máte právo po Zaměstnavateli požadovat vymazání jakéhokoliv osobního údaje. Ten ale není povinen této žádosti vyhovět v případech vyjmenovaných v čl. 17 Nařízení, zejména pokud je osobní údaje nadále potřebné zpracovávat pro účely, pro které byly původně shromážděny.

Právo podat námitku – v případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu máte právo k Zaměstnavateli vznést proti zpracovávání námitku.

Právo podat stížnost – v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo obrátit se v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv týkajících se osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.

Verze 1.0, účinná od 25. 5. 2018.