Společnost

Profil

company_IMA_8179LUX-IDent vstou­pil na trh RFID trans­pon­dérů v ro­ce 2002 ja­ko ro­din­ná spo­leč­nost na­va­zu­jí­cí na dlou­hou tra­di­ci elek­tro­tech­nic­ké­ho prů­my­slu na Lan­š­kroun­sku.
Spo­leč­nost se sou­stře­di­la na oče­ká­va­ný růst ob­li­by bez­kon­takt­ních tech­no­lo­gií a za­ča­la vy­ví­jet, vy­rá­bět a pro­dá­vat trans­pon­dé­ry za­lo­že­né na ra­dio­frek­ven­ční iden­ti­fi­kač­ní tech­no­lo­gii (RFID).

company_IMA_8179

V lis­to­pa­du ro­ku 2019 zí­s­ka­la 100% vlast­nic­tví spo­leč­nos­ti LUX-Ident spo­leč­nost HID Global®, před­ní svě­to­vý pos­ky­to­va­tel ře­še­ní dů­vě­ry­hod­né iden­ti­ty. Ja­ko sou­část ce­lo­svě­to­vě pů­so­bí­cí HID Global® mů­že­me dí­ky spo­je­ní s na­ší vý­rob­ní fle­xi­bi­li­tou, kon­zi­s­tent­ní kva­li­tou a dů­ra­zem na pro­duk­ty na mí­ru vy­rá­bě­né v Ev­ro­pě na­bíd­nout svým klientům ví­ce.

Ak­tuál­ně se za­mě­řu­je­me pře­dev­ším na vý­ro­bu RFID trans­pon­dé­rů v roz­sa­hu frek­ven­cí 125 kHz (LF), 13,56 MHz (HF včet­ně NFC) a 868–915 MHz (UHF, RAIN® RFID).

Vlast­ní vý­voj stro­jů a roz­sáh­lé zna­losti řa­dy obo­rů nám umož­ňu­jí zkom­bi­no­vat fle­xi­bil­ní de­sign an­té­ny a za­pou­z­dře­ní uzpů­so­be­né da­né apli­ka­ci a zá­ro­veň na­bíd­nout za­jí­ma­vý po­měr ce­ny a kva­li­ty.

Díky strategické poloze ve středu Evropy dodáváme většinu produktů do zemí Evropské unie. Stále více zakázek přichází také z USA a Kanady.

Společnost HID Global

logo HID GlobalHID Global je hybnou silou řešení pro důvěryhodnou identitu lidí, míst a věcí po celém světě. Umožňujeme lidem bezpečné transakce, efektivní práci a volné cestování. Naše spolehlivá řešení pro identitu poskytují lidem pohodlný přístup k fyzickým i digitálním prostorům a spojují věci, které lze digitálně identifikovat, ověřit a sledovat. Po celém světě používají miliony lidí výrobky a služby HID pro usnadnění každodenního života a technologie HID spojuje miliardy věcí (IoT). Spolupracujeme s vládami, vzdělávacími institucemi, nemocnicemi, finančními institucemi, průmyslovými podniky a řadou nejpokrokovějších společností na světě. HID Global sídlí v texaském Austinu (USA), zaměstnává přes 4 000 lidí a provozuje mezinárodní pobočky s podporou pro zákazníky ve více než 100 zemích. HID Global® patří do skupiny ASSA ABLOY. Více informací najdete na www.hidglobal.com.

Technologie

Vlast­ní tech­no­lo­gie „coil winding“ (na­ví­je­né an­tény) umož­ňu­je při­způ­so­bit trans­pon­dé­ry spo­leč­nos­ti LUX-IDent růz­ným po­tře­bám na­šich klientů. Vy­rá­bí­me ne­za­pou­z­dře­né trans­pon­dé­ry v prů­mě­rech od 5 do 120 mm. Nej­čas­těj­ším po­ža­dav­kem jsou ku­la­té cív­ky, v zá­vis­los­ti na pop­táv­ce jsme však schop­ni vy­ro­bit i ji­né tva­ry a for­má­ty. Dí­ky po­kro­či­lé tech­no­lo­gii na­ví­je­ní a jem­né­mu la­dě­ní frek­ven­ce ma­jí na­še trans­pon­dé­ry vy­ni­ka­jí­cí pa­ra­met­ry čte­ní a zá­pi­su.

Od ro­ku 2015 po­u­ží­vá­me i tzv. tech­no­lo­gii „wire embedding“, dí­ky níž do­ká­že­me vy­ro­bit vět­ší množ­ství růz­ných ty­pů HF an­tén, pře­váž­ně v po­do­bě před­la­mi­nát­ů po­uží­va­ných vý­rob­ci ka­ret, a ta­ké uspo­ko­jit vět­ší pop­táv­ky v krat­ším ča­se.

V ro­ce 2016 jsme roz­ší­ři­li vý­rob­ní mož­nos­ti o tech­no­lo­gii „etched antenna“ (lep­ta­né an­tény), po­uží­va­nou pro trans­pon­dé­ry a labely HF (včet­ně NFC) a UHF (RAIN® RFID), kte­ré jsou k dis­po­zi­ci v řa­dě stan­dard­ních roz­mě­rů ne­bo vy­rá­bě­ny na ob­jed­náv­ku s kon­krét­ním ty­pem či­pu na zá­kla­dě přá­ní zá­kaz­ní­ka.

company_IMA_8393
company_IMA_8151
company_IMA_8101

Na­še stro­je jsou na­vr­že­ny s dů­ra­zem na vy­so­kou vý­kon­nost a fle­xi­bi­li­tu. Do­ká­že­me pra­co­vat s či­py a či­po­vý­mi mo­du­ly od růz­ných vý­rob­ců:

 • MOA2
 • MOA4
 • MOA8
 • MOB4
 • MOB6
 • MCC2
 • MCC8
 • NOA3
 • NOA3T
 • NOA3ST
 • SmOA4
 • CID Pack
 • Bare die (wafer)
company_IMA_8151

V případě speciálních projektů lze zvážit i použití jiných typů čipů a čipových modulů.

Na­še na­bíd­ka an­tén za­hr­nu­je růz­né for­má­ty a tva­ry. Na přá­ní vám na­ši in­že­ný­ři rá­di po­mo­hou na­vrh­nout an­té­nu přes­ně po­dle va­šich po­ža­dav­ků.

Přednosti

Široké portfolio výrobků

U na­ší spo­leč­nos­ti si mů­že­te na jed­nom mís­tě po­ho­dl­ně vy­brat z ši­ro­ké­ho port­fo­lia či­pů z ně­ko­li­ka po­lo­vo­di­čů. Vý­rob­ní pro­gram za­hr­nu­je vel­ký vý­běr RFID trans­pon­dé­rů, la­be­lů, růz­ných ty­pů an­tén a ba­le­ní ve frek­ven­cích 125 kHz (LF), 13,56 MHz (HF včet­ně NFC) a 868–915 MHz (UHF, RAIN® RFID).

Malosériová výroba

Rá­di Vám na­bíd­ne­me vzor­ky a ma­lé sé­rie trans­pon­dé­rů a la­be­lů na za­káz­ku, kte­ré mo­hou pro ji­né vý­rob­ce před­sta­vo­vat pro­b­lém.

Vyrábíme v Evropě

Jsme vel­mi hr­dí na své pro­duk­ty, kte­ré se všech­ny vy­rá­bě­jí v Čes­ké re­pu­bli­ce. Jen tak má­me mož­nost do­dr­žo­vat pří­s­nou kon­tro­lu vý­rob­ní­ho pro­ce­su i ter­mí­nů do­dá­ní a ga­ran­to­vat stá­lou kva­li­tu a nad­stan­dard­ní pro­fe­sio­nál­ní ko­mu­ni­ka­ci.

Na­še po­lo­ha v cen­t­ru Evro­py nám usnad­ňuje lo­gis­ti­ku a umož­ňuje vel­mi rych­lé do­dá­ní v rámci Evro­py. I na pop­táv­ky zas­la­né z USA stí­há­me od­po­ví­dat v rámci da­né­ho pra­cov­ní­ho dne.

Osobní přístup

Jako sou­část HID Global® jsme schop­ni roz­ší­řit na­še ak­ti­vi­ty a zá­kaz­nic­ký ser­vis na me­zi­ná­rod­ním tr­hu a zá­ro­veň si uchovat to, če­ho si vá­ží­me nej­ví­ce: dů­vě­ru na­šich klientů ply­nou­cí z na­še­ho dů­ra­zu na kva­li­tu, po­tře­by klientů a sku­teč­ně osob­ní pé­či.

Znát své klienty osob­ně je pro nás zá­sad­ní a po­klá­dá­me za vel­kou čest, že se mno­zí z Vás sta­li na­ši­mi přá­te­li.

company_IMA_7076
company_IMA_8186
company_IMA_8294_488
company_MG_3281

Management

Michal Smetana
Michal Smetana

Vice-President LUX-IDent Business Unit

Petr Vičar
Petr Vičar

Managing Director Sales

Martin Březina
Martin Březina

Sales & Business Development Director

Radek Dokoupil
Radek Dokoupil

Chief Technical Officer

Aleš Franta
Aleš Franta

Production & Quality Manager

Michal Marek
Michal Marek

Director Machine Technology & Automation

company_IMA_8378
company_IMA_8414

Kvalita a životní prostředí

ISO 14001 certificateISO 9001 certificateISO 9001 certificateISO 94001 certificate

Zá­ru­ka kva­li­ty je klí­čem k na­še­mu úspěchu. V zá­jmu dů­sled­né kon­tro­ly kva­li­ty, ma­xi­mál­ní ce­no­vé efek­tiv­nos­ti a umož­ně­ní vel­ko­ka­pa­cit­ní pro­duk­ce je ce­lá vý­ro­ba umís­tě­na pod jed­nou stře­chou. Peč­li­vě nas­ta­ve­ný vý­rob­ní pro­ces za­ru­ču­je vy­so­kou úro­veň a kva­li­tu od vstup­ních ma­te­ri­álů až po ho­to­vý vý­ro­bek. Spo­leč­nost LUX-IDent je cer­ti­fi­ko­vá­na dle nor­my ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Vý­rob­ky spo­leč­nos­ti vždy od­po­ví­da­jí plat­ným le­gis­la­tiv­ním po­ža­dav­kům na kva­li­tu a bez­peč­nost.

Všech­ny pro­duk­ty od­po­ví­da­jí směr­ni­ci EP a Rady č. 2011/65/EU o ome­ze­ní po­uži­tí ur­či­tých ne­bez­peč­ných lá­tek v elek­t­ric­kých a elek­t­ro­nic­kých za­ří­ze­ních (RoHS – Restriction of Hazardous Substances).

LUX-IDent se za­va­zu­je pos­ky­to­vat pro­duk­ty a služ­by, kte­ré jsou še­tr­né k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí bě­hem ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su a ži­vot­ní­ho cy­klu pro­duk­tu.

company_IMA_8378
company_IMA_8414

Partneři

LUX-IDent úzce spolupracuje s významnými společnostmi v oboru výroby polovodičů. Díky stálému kontaktu s výrobci čipů a s našimi zákazníky dokážeme včas reagovat na očekávané inovace produktů, informovat klienty o nejnovějších skutečnostech a novinkách na trhu a pomoci jim s bezproblémovým přechodem na nové typy výrobků.

NXP
EM Microelectronic
Microchip – Atmel
Legic
eAgile
184-Contactless-card-part-v2

Vybrané místní projekty

In-karta

Česká republika

logo_reference_Inkarta

Společnost LUX-IDent s.r.o. dodala předlamináty s RFID technologií MIFARE® DESFire® 4kB Státní tiskárně cenin, státní podnik (www.stc.cz), kde posloužily pro výrobu více než 600 000 kusů karet pro železniční dopravu. Jejich vydáváním, distribucí a správou byly pověřeny České dráhy (www.cd.cz). Karta slouží jako nosič jízdních dokladů a slev stálých zákazníků Českých drah.

Multifunkční městská karta – Plzeň

Česká republika

logo_reference_plzenska_karta_2

Společnost LUX-IDent s.r.o. dodala předlamináty s RFID technologií MIFARE Classic® 1kB společnosti Blackard s.r.o. (www.blackcard.cz). Byly použity pro výrobu více než 100 000 kusů městských multifunkčních karet pro město Plzeň. Karta slouží jako předplatné či jízdenka pro městskou hromadnou dopravu, zároveň obsahuje elektronickou peněženku pro platby vstupenek apod. (www.plzenskakarta.cz).

Městská karta Košice

Slovenská republika

logo_reference_mestska_karta_kosice

Společnost LUX-IDent s.r.o. dodala předlamináty s RFID technologií MIFARE® DESFire® 8kB, které po zpracování Státní tiskárnou cenin, státní podnik (www.stc.cz) posloužily pro výrobu více než 80 000 kusů městských karet, jejichž vydáváním, distribucí a správou pro dopravní účely je pověřen Dopravný podnik města Košice (www.dpmk.sk). Karta nabízí možnost nahrání předplaceného dopravního lístku nebo kreditu, za který lze koupit jednotlivou jízdenku na čtečce umístěné ve vozidle veřejné dopravy. Karta zároveň poskytuje majiteli možnost čerpat slevy na vybrané služby, jako například vstup do muzeí, galerií, ZOO či knihoven.

Capture-042253-1

Veletrhy

Capture-042253-2

Těšíme se na setkání s Vámi na některém z níže uvedených veletrhů:

Více informací poskytneme, jakmile nám celosvětová situace umožní oznámit naši účast.

Navštivte nás na RFID Journal LIVE! na stánku č. 17.