Všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy LUX‑IDent s.r.o. platné od 1. 6. 2021

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (dále jen „VOP“) obsahují ustanovení, kterými se řídí jednání o uzavření, samotné uzavření, a také plnění kupních smluv uzavíraných mezi společností LUX-IDent s.r.o. (specifikovanou níže) a smluvním partnerem. Účelem těchto VOP je stanovení obecných práv a povinností smluvních stran a zjednodušení jejich obchodních vztahů.

 1. Definice použitých termínů
  Níže uvedené pojmy budou mít v těchto VOP následující význam:
  LUX-IDent
  znamená osobu prodávajícího, společnost LUX-IDent s.r.o., se sídlem Lanškroun, Žichlínské Předměstí, Tovární 368, PSČ 563 01, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 18296, IČ 25973959, DIČ CZ25973959.
  Kupující
  znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která má zájem na koupi Produktů LUX-IDent a/nebo s LUX-IDent uzavřela Kupní smlouvu, jejíž předmět souvisí s podnikatelskou činností této osoby.
  Strany
  znamená LUX-IDent a Kupující.
  Strana
  znamená podle kontextu LUX-IDent nebo Kupující.
  Subdodavatel
  znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která poskytuje zboží nebo služby, které jsou přímo či nepřímo nezbytné pro plnění povinností LUX-IDent vyplývajících z Kupní smlouvy.
  Produkty
  znamenají zboží a služby nabízené LUX-IDent k prodeji; zejména pro otázky odpovědnosti za vady se rozlišují finální Produkty a polotovary.
  Nabídka
  znamená nabídku zaslanou ze strany LUX-IDent Kupujícímu a specifikovanou v článku III. odstavci 1 těchto VOP.
  Potvrzení
  znamená přijetí Nabídky, které má význam uvedený v článku III. odstavci 4 těchto VOP.
  Objednávka
  je projevem záměru Kupujícího zakoupit některé z Produktů, a to s významem a náležitostmi uvedenými v článku III. odstavce 2 těchto VOP.
  Kupní smlouva
  znamená smlouvu, která je uzavřena mezi Stranami v okamžiku (a) doručení Potvrzení Kupujícímu, nebo (b) doručení přijetí Potvrzení Kupujícího, pokud se Potvrzení liší od Objednávky, nebo přijetí potvrzených nákresů objednaných Produktů LUX-IDent, nebo (c) přijetí a převzetí objednaných Produktů Kupujícím, to vše v souladu s článkem III. odstavcem 4 těchto VOP.
  Dodatečné náklady
  znamená zejména náklady na balení, dopravu, pojištění, náklady na proclení, případně podle okolností jen některé z nich.
  Oznámení nároku
  znamená oznámení vady Produktu v souladu s článkem VI. odstavcem 4 těchto VOP.
  Smluvní pokuty
  znamenají povinnost zaplatit určitou částku v případě porušení určité povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. Výše smluvní pokuty je stanovena s ohledem na předpokládanou výši skutečné škody, která by porušením příslušné smluvní povinnosti mohla vzniknout.
  Období odpovědnosti za vady
  znamená dobu, po kterou je LUX-IDent odpovědná za jakékoliv vady Produktu, které existují v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví později, avšak nejpozději do uplynutí Období odpovědnosti za vady.
  Záruční doba
  znamená dobu od dodání Produktů Kupujícímu a trvající v délce dvanácti (12) měsíců.
  Záruční vada
  znamená vadu Produktu, která se projeví nejpozději do konce Záruční doby, pokud není odpovědnost LUX-IDent za tuto vadu podle těchto VOP vyloučena.
  Záruka za jakost
  znamená garanci ze strany LUX-IDent podle článku VI. odstavce 1 těchto VOP.
  Informace
  znamenají důvěrné informace specifikované v článku VIII. odstavci 2 těchto VOP.
 2. Závazná povaha VOP
  1. Tyto VOP jsou závazné a tvoří nedílnou součást jakékoliv Kupní smlouvy uzavřené společností LUX-IDent, pokud je na tyto VOP výslovně odkázáno v Nabídce, Objednávce nebo jakékoliv komunikaci nebo jiném dokumentu předaného mezi Stranami v průběhu jednání o uzavření Kupní smlouvy.
  2. LUX-IDent prohlašuje, že Kupní smlouvu uzavře pouze v souladu s těmito VOP a nebude vázána jakýmikoliv obchodními podmínkami obsaženými nebo odkazovanými v Objednávce, ani jinými dokumenty, které odporují těmto VOP nebo je doplňují, a to s výjimkou ustanovení, výslovně sjednaných a odsouhlasených v rámci Kupní smlouvy v souladu s těmito VOP. Jakékoliv změny, doplnění nebo výjimky z těchto VOP budou považovány za protinávrh, který k tomu, aby se jeho obsah stal součástí Kupní smlouvy, vyžaduje, aby byl výslovně, jednoznačně a bezpodmínečně odsouhlasen ze strany LUX-IDent v rámci Potvrzení.
  3. V průběhu jednání o uzavření Kupní smlouvy se Strany mohou dohodnout na použití obchodních podmínek odlišných od VOP. Taková dohoda vyžaduje uzavření v písemné formě a výslovné uvedení jejího obsahu v rámci Objednávky a Potvrzení bezprostředně předcházejících uzavření Kupní smlouvy.
 3. Uzavření Kupní smlouvy
  1. Nabídka: LUX-IDent zašle nabídku prodeje specifikovaných Produktů (dále jen „Nabídka“) na základě žádosti Kupujícího. Žádost Kupujícího o předložení Nabídky musí obsahovat specifikaci typu a množství poptávaných Produktů, požadovanou dobu dodání, a e-mailovou adresu, případně jiný kontaktní údaj Kupujícího. Pokud Kupující ve své žádosti nepožádá o jiný způsob doručení, LUX-IDent zašle Nabídku na e-mailovou adresu obsaženou v žádosti Kupujícího, a to včetně uvedení ceny požadovaných Produktů a možné doby jejich dodání.
  2. Objednávka: Kupující je oprávněn provést objednávku požadovaných Produktů v souladu s údaji uvedenými v Nabídce v písemné formě (dále jen „Objednávka“). V Objednávce Kupující uvede alespoň
   1. název nebo typ objednávaných Produktů;
   2. objem nebo množství objednávaných Produktů;
   3. kupní cenu obsaženou v Nabídce;
   4. doručovací adresu; a
   5. požadovanou dobu doručení.
   6. Kupující může v Objednávce uvést také doplňující požadavky (týkající se např. požadovaného balení). Pokud jde o množství a typ objednávaných Produktů, dobu doručení a kupní cenu, musí obsah Objednávky odpovídat obsahu příslušné Nabídky.
  3. LUX-IDent nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení Objednávky odpovídající Nabídce (pokud Objednávka obsahově neodpovídá Nabídce, nemůže být považována za Objednávku ve smyslu těchto VOP):
   1. požádá o objasnění Objednávky (pokud je to nezbytné); nebo
   2. Objednávku odmítne; nebo
   3. informuje Kupujícího o dočasné nedostupnosti objednaných Produktů a/nebo jejich části z důvodu prodlení na straně Subdodavatele; nebo
   4. Objednávku potvrdí (přijme).
  4. Potvrzení: LUX-IDent potvrdí Objednávku v souladu s odstavcem 3 bodem (iv) tohoto článku III. tak, že zašle Kupujícímu písemné potvrzení Objednávky (dále jen „Potvrzení“). Jestliže Potvrzení obsahuje oproti Objednávce změny, považuje se za novou Nabídku. Kupující tuto nabídku může přijmout tak, že ji nebo jen nákresy Produktů potvrdí a zašle ji zpět LUX-IDent a/nebo objednané Produkty přijme a převezme.
  5. Objasnění: Jestliže LUX-IDent požádá o objasnění Objednávky, proces popsaný v odstavcích 2 až 4 tohoto článku se bude opakovat do té doby, než bude Kupní smlouva uzavřena, nebo Objednávka odmítnuta, nebo Kupující informován o dočasné nedostupnosti objednaných Produktů a/nebo jejich části z důvodu prodlení na straně Subdodavatele. Objasnění není Potvrzením, ani přijetím povinnosti v budoucnu Kupní smlouvu uzavřít.
  6. Odmítnutí Objednávky: LUX-IDent je oprávněna odmítnout jakoukoliv Objednávku provedenou Zájemcem podle odstavce 2 tohoto článku, a to zejména pokud:
   1. Objednávka není provedena v souladu s těmito VOP (např. neobsahuje veškeré náležitosti podle odstavce 2 tohoto článku, odkazuje na odlišné obchodní podmínky než tyto VOP nebo obsahuje jiné požadavky, které budou pro LUX-IDent neakceptovatelné); nebo
   2. Kupující bude v prodlení s jakoukoliv platbou LUX-IDent; nebo
   3. důvod pro odmítnutí Objednávky vyplyne z relevantních ustanovení právního řádu nebo situace na trhu (např. vis maior, složka a/nebo technologie používaná při výrobě Produktu přestane být dostupná, dojde k ukončení výroby čipových modulů, vyskytne se nedostatek použitelných čipů na trhu, dojde k zákazu používání určitých materiálů apod.).
  7. Dočasná nedostupnost objednaných Produktů: V případě dočasné nedostupnosti objednaných Produktů a/nebo jakékoliv jejich části z důvodu prodlení na straně Subdodavatele, bude LUX-IDent Kupujícího o této skutečnosti informovat, včetně uvedení:
   1. očekávaného data doručení nedostupných Produktů či jejich části; nebo/a
   2. informace, že LUX-IDent bude kontaktovat Kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co obdrží jakoukoliv další informaci, která by mohla ovlivnit očekávané datum doručení nedostupných Produktů či jejich části.
   3. Kupující nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení výše uvedených informací buď (a) informuje LUX-IDent o zrušení Objednávky; nebo (b) potvrdí LUX-IDent, že má nadále zájem o zakoupení požadovaných Produktů. V případě, že Kupující bude mít nadále zájem o zakoupení požadovaných Produktů, budou Strany postupovat v souladu s odstavcem 4 tohoto článku III. Objednané Produkty budou Kupujícímu doručeny bez zbytečného odkladu poté, co se opět stanou pro LUX-IDent dostupnými.
  8. Zakoupení Produktu: Na základě Kupní smlouvy se LUX-IDent zavazuje dodat Kupujícímu Produkty specifikované v Potvrzení, včetně dokladů potřebných k převzetí a užívání těchto Produktů, a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva k těmto Produktům, to za podmínek stanovených těmito VOP. Kupující je povinen tyto Produkty převzít v místě a čase dohodnutých v rámci Kupní smlouvy a zaplatit smluvenou kupní cenu.
  9. Objednávky odlišných typů Produktů mohou být uskutečňovány samostatně pro každý typ Produktu nebo v společně v rámci jedné Objednávky. Takové Objednávky mohou být ze strany LUX-IDent přijaty či odmítnuty částečně nebo v plném rozsahu, a to v rámci jednoho Potvrzení nebo více samostatných Potvrzení. Pokud se Strany nedohodnou jinak, bude v případě přijetí Objednávek na více typů Produktů uzavřena samostatná Kupní smlouva ve vztahu ke každému typu objednaného Produktu.
  10. Výhrada vlastnického práva: LUX-IDent si vyhrazuje vlastnické právo k Produktům až do okamžiku, kdy bude za tyto Produkty Kupujícím zaplacena dohodnutá kupní cena. Kupující se stane vlastníkem Produktů až v okamžiku zaplacení dohodnuté kupní ceny za tyto Produkty v plné výši.
  11. Vzorky: Má-li LUX-IDent dodat Kupujícímu pouze malé množství Produktů jako vzorek, je Kupní smlouva ohledně vzorků uzavřena již jejich přijetím Kupujícím.
 4. Kupní cena a platební podmínky
  1. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, kupní cena za Produkty bude určena podle Nabídky dle článku III. odstavce 1 těchto VOP.
  2. Má-li LUX-IDent zajistit balení, dopravu, pojištění a proclení Produktů (budou-li mu Produkty podléhat), budou tyto Dodatečné náklady přefakturovány Kupujícímu.
  3. LUX-IDent vystaví a doručí fakturu buď jako součást zásilky společně s objednanými Produkty, nebo zvlášť po dodání objednaných Produktů.
  4. Kupující zaplatí kupní cenu a případné Dodatečné náklady, vzniknou-li, převodem na bankovní účet LUX-IDent uvedený v příslušné faktuře. Nedohodnou-li se Strany jinak, je každá faktura splatná čtrnáct (14) dní ode dne doručení objednaných Produktů nebo ode dne doručení faktury, podle toho, která skutečnost nastane později. Faktura se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude příslušná částka připsána na účet LUX-IDent.
  5. Kupující může kupní cenu a případné Dodatečné náklady zaplatit též platební kartou podle aktuálních technických možností LUX-IDent, tj. zejména platbou přes internet nebo prostřednictvím terminálu.
  6. LUX-IDent si vyhrazuje právo navýšit kupní cenu z důvodu změny ve vstupních nákladech spojených s výrobou a dodáním Produktů (tj. navýšení takových nákladů od okamžiku Nabídky do okamžiku dodání Produktů). Takové zvýšení bude řádně oznámeno Kupujícímu. Kupující je do sedmi (7) dní od oznámení oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit; v opačném případě je po této lhůtě kupní cena změněna.
 5. Dodací podmínky, uskladnění
  1. LUX-IDent dodá Produkty během lhůty pro dodání dohodnuté mezi Stranami. Pro účely stanovení lhůty pro dodání se všechny Objednávky téhož typu Produktů učiněné během patnácti (15) dnů považují za jednu Objednávku, přičemž lhůta pro dodání začíná běžet poslední z Objednávek učiněných v této lhůtě (takto stanovená lhůta pro dodání se vztahuje na veškeré Produkty objednané takovými Objednávkami a rozšíření Objednávky se považuje za novou Objednávku).
  2. Není-li v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, kupní cena je sjednaná v souladu s dodacími podmínkami INCOTERMS 2010 DAP, s dodací adresou určenou Kupujícím. Náklady na clo a celní odbavení hradí Kupující. LUX-IDent výslovně uvádí, že v Nabídce může navrhnout i jiný způsob doručení, zejména INCOTERMS 2010 EXW Tovární 368, 563 01 Lanškroun – Žichlínské Předměstí, Česká republika. Návrh může být učiněn i na přání Kupujícího.
  3. Zajišťuje-li dopravu Produktů LUX-IDent, objednané Produkty se považují za doručené dnem jejich převzetí Kupujícím, nebo dnem, kdy LUX-IDent Kupujícímu doručí písemné oznámení, že objednané Produkty jsou připraveny k vyzvednutí v sídle LUX-IDent. Objednané Produkty se budou považovat za doručené včas, pokud LUX-IDent doručí toto produkty samé nebo písemné oznámení o tom, že jsou připraveny k vyzvednutí Kupujícímu kdykoli během lhůty pro dodání. Pokud dopravu Produktů zajišťuje Kupující, objednané Produkty se považují za dodané v souladu s dodacími podmínkami INCOTERMS 2010 EXW.
  4. Mají-li být Produkty exportovány z České republiky a Kupující zajišťuje dopravu sám, je povinen poskytnout LUX-IDent dostatečné důkazy o tom, že Produkty byly exportovány z České republiky. Kupující je povinen doručit takové důkazy LUX-IDent ne později než tři (3) pracovní dny po exportu Produktů.
  5. LUX-IDent je oprávněna plnit Objednávky po částech.
  6. Je-li vyžadováno balení či doprava, LUX-IDent Produkty zabalí podle své obvyklé praxe a zajistí dopravu takovými prostředky, které považuje za nejvhodnější.
  7. Kupující je povinen Produkty skladovat v souladu s doporučením ohledně skladování, které je přístupné na internetových stránkách LUX-IDent. Produkty určené pro zpracování Kupujícím či třetí osobou se doporučují zpracovat během šesti měsíců od jejich dodání.
 6. Záruční doba a Období odpovědnosti za vady
  1. LUX-IDent poskytuje Záruku za jakost v délce dvanácti (12) měsíců, během nichž LUX-IDent garantuje, že finální Produkty budou vhodné k použití pro účel sjednaný nebo vyplývající z Kupní smlouvy a zachovají si sjednané nebo obvyklé vlastnosti (dále jen „Záruka za jakost“). Záruka za jakost začíná běžet okamžikem dodání Produktů Kupujícímu.
  2. LUX-IDent neposkytuje Záruku za jakost pro polotovary (tj. nefinální Produkty určené pro další zpracování Kupujícím nebo třetí osobou). Pro polotovary poskytuje Období odpovědnosti za vady, které trvá po dobu šesti (6) měsíců. Období odpovědnosti za vady začíná běžet okamžikem dodání těchto Produktů Kupujícímu a končí okamžikem jejich zpracování, nebo uplynutím doby šesti (6) měsíců, pokud v této době zpracovány nebyly. Na jakékoli oznámení vad doručené LUX-IDent po skončení Období odpovědnosti za vady nebude brán zřetel.
  3. Kupující je povinen Produkty prohlédnout v rozsahu, který je v obchodním styku běžný, bez zbytečného prodlení poté, co mu byly dodány. Zajišťuje-li dopravu LUX-IDent, může být prohlídka odložena až do doby dojití Produktů na místo určené v Objednávce.
  4. Kupující upozorní LUX-IDent na všechny vady zjištěné v průběhu prohlídky bez zbytečného prodlení, nebo pokud vada nemohla být zjištěna během prohlídky, bez zbytečného prodlení poté, co byly vady zjištěny během Záruční doby či Období odpovědnosti za vady (podle toho, které období se na dané Produkty vztahuje; toto oznámení dále jen „Oznámení nároku“). V Oznámení nároku Kupující specifikuje vadu, dodací číslo Produktů a registrační číslo Produktů. Oznámení nároku musí být učiněno e-mailem či telefonicky, přičemž adresátem bude kontaktní osoba LUX-IDent určená v Potvrzení. Telefonické Oznámení nároku musí být ze strany Kupujícího vždy doplněno e-mailovým potvrzením takového Oznámení nároku. Oznámení nároku musí být LUX-IDent doručeno během Záruční doby či Období odpovědnosti za vady. Kupující bude nadále nakládat s vadnými produkty podle pokynů daných mu LUX-IDent. Instrukce může spočívat zejména v tom, aby Kupující LUX-IDent odeslal vzorky vadných Produktů k jejich posouzení LUX-IDent. Po posouzení může LUX-IDent vydat další pokyn, zejména k zaslání všech vadných Produktů.
  5. LUX-IDent Oznámení nároku posoudí, připraví reklamační protokol a informuje Kupujícího o výsledku tohoto posouzení. LUX-IDent zašle reklamační protokol Kupujícímu prostřednictvím e-mailu či doporučené pošty. Vyhoví-li LUX-IDent Oznámení nároku:
   1. buď dodá nové Produkty, nebo Kupujícímu poskytne peněžní náhradu (právo volby má LUX-IDent); a
   2. uhradí náklady dopravy vadných Produktů k LUX-IDent a náklady dopravy nových Produktů Kupujícímu.
  6. Je-li Oznámení nároku vyhověno, musí být vadné Produkty zaslány zpět LUX-IDent. V případě, že vadné produkty nemohou být z jakéhokoli důvodu zaslány zpět, je Kupující povinen zaslat LUX-IDent písemné prohlášení o tom, že vadné Produkty zničil, a to během 10 dní po doručení reklamačního protokolu.
  7. Výluky ze záruky a odpovědnosti za vady: LUX-IDent není odpovědná za následující vady:
   1. způsobené zpracováním (např. laminací) nebo nesprávným užitím Produktů;
   2. způsobené nevhodným skladováním Produktů (tj. skladováním v rozporu s doporučením ohledně skladování, které je přístupné na internetových stránkách LUX-IDent;
   3. vady polotovarů dodaných Kupujícím;
   4. způsobené polotovary dodanými ke zpracování Kupujícím;
   5. které se týkají částí Produktů dodaných Subdodavatelem, přičemž LUX-IDent uplatnila práva z těchto vad u Subdodavatele a Subdodavatel tomuto uplatnění nevyhověl.
 7. Produkty vyrobené z polotovarů dodaných Kupujícím
  1. LUX-IDent je ohledně Produktů vyrobených z polotovarů dodaných Kupujícím nebo třetí osobou jménem Kupujícího odpovědná pouze za vady, které byly zjevné při prohlídce pohledem. Kupující odpovídá za kvalitu, řádnou funkčnost a kompatibilitu těchto polotovarů s metodou zpracování používanou LUX-IDent.
  2. LUX-IDent nenese žádnou odpovědnost za kvalitu polotovarů, ani vady Produktů způsobené polotovary, ani za počet řádně zpracovaných polotovarů, pokud zpracovává nebo jinak používá polotovary dodané Kupujícím.
  3. V případě odpovědnosti Kupujícího podle odstavce 1 tohoto článku VII. vzniká LUX-IDent nárok na náhradu škody ve výši nákladů nezbytných pro zpracování takových polotovarů.
 8. Design Produktů a ochrana know-how
  1. LUX-IDent si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Kupujícímu přerušit výrobu libovolného Produktu nebo všech Produktů, a to za účelem změny jejich designu nebo jejich jiných vylepšení, a to bez předchozího oznámení této skutečnosti Kupujícímu. V takovém případě není LUX-IDent povinna změnit Produkty, které již byly Kupujícímu prodány. LUX-IDent je nicméně povinna splnit Objednávky, které přijal před zastavením výroby takových Produktů nebo před změnou jejich designu.
  2. LUX-IDent prohlašuje, že mu ohledně RFID Produktů náleží zvláštní a jedinečné know-how. Veškeré informace a veškerá data poskytnutá LUX-IDent Kupujícímu ve vztahu k jejich vzájemnému obchodnímu vztahu, včetně informací týkající se Objednávky, Produktů, cenových informací, technologie Produktů, použitých materiálů, výkresů apod., či jakékoli další informace poskytnuté jednou Stranou druhé bez ohledu na formu (dále jen „Informace“) jsou soukromé a důvěrné.
  3. Strany se zavazují učinit vše, co bude v jejich silách, k zajištění toho, že jejich vedoucí, ředitelé, zaměstnanci, účetní, právní poradci, konzultanti, poradci a zástupci nepoužijí Informace žádným způsobem rozporným s Kupní smlouvou a že zachovají důvěrnost Informací, ledaže je jejich zveřejnění vyžadováno na základě zákona. Tato omezení se netýkají Informací, které
   1. Strany již měly k dispozici v době jejich zpřístupnění třetí osobě, a/nebo
   2. mohou být získány z veřejně dostupných zdrojů (veřejně dostupné informace), a/nebo
   3. které již dříve byly zpřístupněny třetí osobou.
   4. Informace mohou být rovněž zveřejněny, vyžaduje-li to zákon či podzákonný předpis, který je pro některou ze Stran závazný.
    Strany mohou Informace zpřístupnit soudu či rozhodčímu orgánu rovněž tehdy, je-li to významné pro spor nebo je-li to takovým soudem či rozhodčím orgánem vyžadováno.
  4. Kupující zajistí, aby omezení a povinnosti podle tohoto článku byla dodržována a respektována rovněž jeho subdodavateli a zástupci.
  5. Povinnost zachování důvěrnosti Informací podle odstavců 2 až 4 tohoto článku VIII. platí pro období pěti (5) let ode dne zániku ostatních práv a povinností z Kupní smlouvy.
 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
  1. Dostane-li se Kupující do prodlení s jakoukoli platbou podle Kupní smlouvy (zejména s placením kupní ceny), vzniká LUX-IDent nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodlení Kupujícího s platbami zakládá právo LUX-IDent k přerušení dodávek.
  2. Dostane-li se LUX-IDent do prodlení s dodáním objednaných Produktů a ze strany LUX-IDent není zjednána náprava nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Kupujícího, vzniká Kupujícímu vůči LUX-IDent nárok na zaplacení Smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny Produktů, s jejichž dodáním byla LUX-IDent v prodlení, podle příslušné Kupní smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
  3. Smluvní pokuty jsou splatné nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy k zaplacení.
  4. Maximální částka Smluvních pokut, na kterou může Kupujícímu podle tohoto článku vzniknout nárok, nepřesáhne 10 % celkové kupní ceny dle příslušné Kupní smlouvy.
  5. Strany nejsou oprávněny požadovat náhradu škody vzniklou zásahem vyšší moci. Zásah vyšší moci nebude mít v žádném případě za následek povinnost Strany platit Smluvní pokutu.
  6. Žádné ustanovení těchto VOP týkající se úroku z prodlení a/nebo Smluvní pokuty nemá vliv na právo LUX-IDent požadovat náhradu škody v plné výši.
 10. Odstoupení od Kupní smlouvy
  1. Každá Strana má právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že je tak určeno v Kupní smlouvě či stanoveno zákonem. Každá Strana má rovněž právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě zásahu vyšší moci, který představuje překážku plnění dle Kupní smlouvy a trvá alespoň 30 dní.
  2. Před uplynutím lhůty pro dodání je LUX-IDent oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy, je-li z komunikace mezi Stranami zjevné, že Kupující své povinnosti řádně nesplní. LUX-IDent je dále oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy, je-li Subdodavatel v prodlení s dodáním trvajícím déle než třicet (30) dní a/nebo pokud Subdodavatel přestane vyrábět materiál a/nebo produkty nezbytné pro výrobu Produktů LUX-IDent.
  3. Odstoupení od Kupní smlouvy nemá žádný vliv na nárok na zaplacení Smluvní pokuty a/nebo úroků z prodlení, které přirostly ke dni odstoupení.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. V případě rozporu mezi obsahem Potvrzení a těmito VOP má přednost Potvrzení.
  2. Komunikace mezi Stranami a všechna oznámení, Objednávky, Potvrzení, požadavky o objasnění, odmítnutí, Oznámení nároku atd. musí být učiněny v písemné formě. Komunikace prostřednictvím e-mailu či faxu se považuje za písemnou formu.
  3. Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení Kupní smlouvy včetně ustanovení těchto VOP neovlivní platnost či vynutitelnost jiných ustanovení Kupní smlouvy s výjimkou těch neplatných či nevymahatelných ustanovení, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy či jsou zjevně neoddělitelně spjaty s těmito neplatnými či nevymahatelnými ustanoveními.
  4. Kupní smlouva či jakékoli nároky vyplývající z ní či v souvislosti s ní nesmí být postoupena žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. Pohledávku na zaplacení kupní ceny, smluvní pokuty nebo na náhradu škody nebo smí Kupující postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem LUX-IDent.
  5. Kupní smlouva, včetně těchto VOP, se stejně jako její výklad řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  6. Všechny spory mezi Stranami vyplývající z Kupní smlouvy nebo související s ní budou přednostně řešeny smírně. Nebude-li dosaženo dohody v přiměřené době, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Místem rozhodčího řízení bude Praha.
  7. Jakékoli dodatky či změny Kupní smlouvy budou neplatné, nebudou-li vyhotoveny v písemné formě.
  8. Kupní smlouva představuje úplnou dohodu Stran a nahrazuje veškeré případné předchozí dohody a jednání Stran ohledně jejího předmětu.
  9. Tyto VOP jsou vyhotoveny v české a anglické verzi. Anglická verze je verzí v případě jakýchkoli výkladových problémů rozhodnou.